Šiaulių krašto bajorų draugijos taryba 2011-2014 m. kadencijai

Pirmoje eilėje (iš kairės) - Jadvyga Petkevičienė, Valdonė Kaminskienė, Algimantas Jukna, Diana Valskienė;
Antroje eilėje - Stanislovas-Algimantas Blinstrubas, Juozas Lisas, Mindaugas Sadauskas, Jonas Montvilas

 

LBKS veikla 1994 -2009 m.
Šiaulių krašto bajorų draugijos veiklos apžvalga


Šiaulių krašto bajorų draugijos taryba 2009 m.

Pirmoje eilėje (iš kairės) - Kęstutis Gascevičius, Valdonė Kaminskienė, Diana Valskienė, Algimantas Jukna
Antroje eilėje - Stanislovas-Algimantas Blinstrubas, Petras Trasevskis, Jonas Montvilas, Mindaugas Sadauskas, Juozas Lisas.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos valstybei atgavus nepriklausomybę, dalis jos piliečių, turinčių giminės kraujo ryšį su praeityje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei Dviejų respublikų valstybėje gyvenusiais kilmingais giminaičiais, pradėjo domėtis savo giminės istorija, siekdami iš dalies susigrąžinti istorijos verpetuose iš jų atimtą praeitį.

1994 m. balandžio 23 d. Vilniuje įvyko Lietuvos bajorų sąjungos atkuriamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir septyni Šiaulių krašto atstovai.
Šiaulių krašto (apskrities) bajorų palikuonys, 1994 m. liepos 23 d. susirinkę Šiauliuose, įkūrė LBKS Šiaulių krašto bajorų draugiją. Bajorų vadu buvo išrinktas Jonas Montvilas, h. Leliva (Leliwa). Susirinkime dalyvavo 18 žmonių, turinčių dokumentus, liudijančius jų bajorišką kilmę, ir 28- archyvuose ieškantys prarastų dokumentų. Per 1994-1996 metus buvo legitimuotas 31 bajoras (9 šeimos).

Dešimt metų (1996-2006) Šiaulių krašto bajorams vadovavo rašytojas Leonas Peleckis-Kaktavičius, h. Gulbė (Łabędź). Tuometinėje taryboje dirbo: vado pavaduotoja bendriems reikalams Janina Prokurotienė, vado pavaduotojos kultūros reikalams Silvija Peleckienė ir Birutė Marija Paplauskienė, vado pavaduotojas jaunimo reikalams Kęstutis Gascevičius, kancleris Jonas Galkauskas, iždininkė Jadvyga Petkevičienė, legitimacijos komisijos pirmininkas Arūnas Blinstrubas, po jo - Rolandas Bogužas, garbės teismo pirmininkas Juozas Lisas, revizorius Algimantas Blinstrubas. Labai aktyvi draugijos veikloje buvo šviesaus atminimo bajorė Aldona Buožienė.

Šiame laikotarpyje buvo sėkmingai vystoma kultūrinė veikla, suorganizuoti susitikimai su rašytojais Bernardu Brazdžioniu, Algimantu Baltakiu, menotyrininku profesoriumi Vyteniu Rimkumi, istoriku ir heraldikos žinovu Edmundu Rimkumi, aktore Dalia Kochanskyte, etiketo žinovu Arminu Lydeka ir kt. Dalyvauta LBKS dešimtmečio proga organizuojant ir statant kryžių Šiaulių Kryžių Kalne. Kadencijos pabaigoje LBKS Šiaulių apskrities skyriuje buvo įregistruota 50 legitimuotų bajorų.

2000 m. kovo 28 d. LBKS Šiaulių bajorų draugija buvo įregistruota Juridinių asmenų registre kaip visuomeninė organizacija ( nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymą -kaip asociacija).

2006 m. sausio 26 d. LBKS Šiaulių apskrities bajorų seimelis išrinko naują vadą Algimantas Jukną ( h. Jaunuolis (Junosza) ir naują tarybą, kurios sudėtis buvo dalinai pakeista 2008 m. rugsėjo 16 d. įvykusiame LBKS Šiaulių apskrities bajorų seimelyje. Šiuo metu tarybą sudaro: vado pavaduotojas Kęstutis Gascevičius, vado pavaduotoja kultūrai Diana Valskienė, kancleris Mindaugas Sadauskas, legitimacijos komisijos pirmininkas Jonas Montvilas, iždininkė Jadvyga Petkevičienė, revizorius Algimantas Blinstrubas, garbės teismo pirmininkas Juozas Lisas ir referentė Valdonė Kaminskienė, Algimantas Jukna ir Kęstutis Gascevičius - LBKS senato nariai.

Per šį laikotarpį taryba siekė pagyvinti visuomeninę bajorų veiklą. Periodiškai vyksta tarybos posėdžiai. Sukurta ir pagaminta Šiaulių krašto bajorų vėliava, su kuria dalyvaujame valstybinių švenčių minėjimuose. Organizuojamos Naujųjų metų sutiktuvės. Šiaulių krašto bajorai pasveikinami su šventėmis ir jubiliejiniais gimtadieniais. Dalyvavome Valdovų rūmų paramos fondo akcijose bei labdaros akcijose remiant Šiaulių vaikų namus. Organizuotai susitikome su kaimyninių Telšių ir Panevėžio apskričių bajorais. 2008 m. balandžio 10 d. susitikome su Šiaulių miesto ir krašto žmonėmis. Išklausėme istorikės Danutės Trimonienės pranešimą apie Lietuvos bajoriją. Šiuo metu sąraše yra 95 registruoti bajorai, jungiantys 44 bajoriškas gimines su 30 herbų.

Leonui Peleckiui – Kaktavičiui (Kaktavičių giminė, herbas Gulbė (Łabędź) ir Aldonai Strumylaitei Čepulienei (Strumylų giminė, herbas Dombrova (Dąbrowa) suteikti GARBĖS BAJORO vardai.

Dauguma Šiaulių krašto bajorų suvokia savo kilmės tapatybę ir žino, kad šiuolaikiniame pasaulyje bajorai neturi jokių privilegijų, išskirus įpareigojančią privilegiją būti teisingu, garbingu ir oriu.

Šiaulių krašto bajorų draugijos vadas
Algimantas Jukna, h. Jaunuolis (Junosza)