Projektas

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (toliau LBKS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
 2. LBKS vienija Lietuvos bajorų ainius, įrodžiusius savo kilmę iš Lietuvos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) bajorų, jungia Lietuvos bajorų organizacijas ir yra teisėta LDK bajorystės tradicijų ir istorinio – kultūrinio paveldo perėmėja.
 3. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (toliau – LBD), veikusios 1928 – 1940 m. įstatų pagrindu atkurta LBKS yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.
 4. LBKS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais, šiais įstatais ir atskiru LBKS vidaus darbo reglamentu (Statutu).
 5. Pagal savo prievoles LBKS atsako savo turtu, LBKS nariai neatsako už LBKS prievoles.
 6. LBKS turi atsiskaitomąją (-ąsias) sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose).
 7. LBKS turi savo herbą, vėliavą, antspaudą ir kitą simboliką.
 8. LBKS veiklos laikotarpis neribotas.
 9. LBKS finansiniai metai sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Pirmieji finansiniai metai prasideda nuo jos įregistravimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

II. LBKS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 1. LBKS tikslas - vienyti ir koordinuoti LBKS narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. Skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai.
 3. Puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, europines krikščioniškąsias vertybes.
 4. Pagal išgales remti Lietuvos kariuomenę, organizuoti veiklą ir renginius, skirtus patriotiniam jaunimo auklėjimui, visuomenės švietimui, tautinės savimonės ugdymui.
 5. Populiarinti Lietuvos Karalystės, LDK bajorijos istorinį ir kultūrinį paveldą, tradicijas. Gaivinti Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.
 6. LBKS veiklos sritys apima LDK laikų bajorijos tyrinėjimus – genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, LBKS plėtrą ir veiklos populiarinimą, ryšių su užsienio kilmingųjų asociacijomis plėtojimą, leidybos veiklą, Lietuvos bajorijos ateities - jaunimo ugdymą.
 7. LBKS gali jungti kitus juridinius asmenis, su kuriais pasirašoma bendradarbiavimo sutartis ir/ar jungtis į tarptautines kilmingųjų asmenų asociacijas, kurie savo veiklą organizuoja ir už ją atsako įstatymų nustatyta tvarka, bei kurių veiklos tikslai neprieštarauja LBKS įstatams ir tikslams.
 8. LBKS veiklos sritys: legitimacija, švietimas, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijos, atributikos kūrimas, koncertų, parodų, konferencijų, teminių išvykų, ekskursijų, labdaros, paramos ir kitų renginių bei projektų organizavimas. Knygų, žurnalo ”Lietuvos bajoras” leidyba, LBKS archyvo kaupimas ir priežiūra, internetinės svetainės organizavimas, LBKS patalpų, inventoriaus įsigijimas ir eksploatacija, ūkinė komercinė veikla, reikalinga LBKS tikslams pasiekti, bet neprieštaraujanti Lietuvos įstatymams ir šiems įstatams.

55.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla.

58.10 Žurnalų leidyba.

58.19 Kita leidyba. Švietimas.

59.13 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas.

79.12 Ekskursijų organizatorių veikla.

81.30 Kraštovaizdžio tavrkymas.

85.52 Kultūrinis šietimas.

91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla.

91.03 Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

III. LBKS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. LBKS nariais yra ir gali tapti viešieji juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą stoti į LBKS bei LBKS Senato nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį nario įnašą.
 2. LBKS juridinius asmenis sudaro nepriekaištingos reputacijos fiziniai asmenys, pilnamečiai ir pilnateisiai Lietuvos Karalystės ir LDK bajorų ainiai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, kurių bajoriška kilmė nustatyta tvarka yra patikrinta LBKS legitimacijos tarybos ir patvirtinta LBKS Senato, išduodamas Bajorystės pripažinimo aktas, o jie patys yra davę bajoro priesaiką (toliau – bajorai).
 3. LBKS juridiniai asmenys gali priimti fizinius asmenis į savo narius tik tuo atveju, jeigu jo bajoriška kilmė yra patvirtinta LBKS nustatyta tvarka bei išduotu Bajorystės pripažinimo aktu.
 4. Nauji LBKS nariai, po LBKS įsteigimo, priimami LBKS Seimo sprendimu.
 5. LBKS juridinių asmenų nariams, t.y. jų fiziniams asmenims, kurių bajoriška kilmė yra pripažinta pagal LBKS nustatytą tvarką, taip pat yra taikomos LBKS įstatuose numatytos pareigos bei atsakomybė.
 6. LBKS nariai – juridiniai asmenys - turi teisę dalyvauti LBKS veikloje, balsuoti, siūlyti fizinius asmenis į LBKS kolegialius valdymo organus, naudotis LBKS teikiamomis paslaugomis, susipažinti su LBKS dokumentais ir gauti informaciją apie LBKS veiklą, išstoti iš LBKS.LBKS nariai privalo laikytis šių įstatų.
 7. LBKS nariai yra šalinami iš LBKS už LBKS diskredituojančią veiklą ar jei jų veikla prieštarauja įstatams.
 8. LBKS juridiniai asmenys privalo mokėti LBKS stojamąjį ir nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LBKS Senatas. Jei LBKS juridinis asmuo nesumoka nario mokesčio per kalendorinius metus, jo narystė sustabdoma. Narystė atnaujinama, sumokėjus mokesčius. LBKS nariams netekus narystės LBKS, sumokėti nario mokesčiai ir/ar kitas turtas nėra grąžinami.
 9. LBKS juridinių asmenų nariams, LBKS Seimo sprendimu, vadovaujantis garbės bajoro vardo suteikimo nuostatais, už ypatingus nuopelnus gali būti suteiktas LBKS garbės bajoro vardas.
 10. LBKS garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, ypatingai nusipelnę Lietuvai, Lietuvos bajorijai, LBKS. Juos tvirtina LBKS Senatas, vadovaujantis LBKS garbės nario suteikimo nuostatomis, bet jie negali balsuoti ir būti renkami į LBKS organus.
 11. LBKS nariai savo veikloje vadovaujasi devizu „TIESA-GARBĖ-ORUMAS“.

IV. LBKS VALDYMO ORGANAI

 1. Seimas, Senatas, Vadas.
 2. Valdymo organų kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

V. LBKS PRIEŽIŪROS ORGANAI

 1. Revizijos komisija, Garbės teismas.

VI. LBKS SEIMAS

 1. LBKS Seimas yra aukščiausias LBKS organas, turintis visas visuotinio nariųsusirinkimo teises, kuris šaukiamas Senato ne rečiau kaip kas dveji metai.
 2. Neeilinis LBKS Seimas šaukiamas, jei to reikalauja du trečdaliai LBKS Senato narių ar vienas trečdalis LBKS Seimo narių.
 3. Seimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LBKS narių.
 4. Seime sprendžiamojo balso teisę turi visi LBKS nariai. Vienas narys turi vieną balsą.
 5. LBKS Seimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl įstatų keitimo, LBKS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), Senato rinkimo ir LBKS vidaus darbo reglamento pakeitimo, kurie laikomi priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių balsų.
 6. LBKS Seimas dirba pagal savo patvirtintą darbotvarkę.
 7. Seimo susirinkimai protokoluojami, protokolą pasirašo Seimui pirmininkaujantis, protokolai saugomi pas Kanclerį.
 8. Seimui vadovauja (pirmininkauja) LBKS Vadas. Pirmam Seimo posėdžiui pirmininkauja vyriausias Seimo narys arba Seimo nariai išsirenka pirmininkaujantį iš Seimo narių.
 9. LBKS Seimui tiesiogiai už savo veiklą atsiskaito LBKS Vadas, LBKS Senatas, LBKS Revizijos komisija ir LBKS Garbės teismas.
 10. LBKS Seimas:
 11. Tvirtina LBKS bajoro priesaikos tekstą.
 12. Renka ir atšaukia LBKS valdymo organų narius.
 13. Tvirtina LBKS organų veiklos ataskaitas.
 14. Tvirtina narių pašalinimą iš LBKS.
 15. Nustato LBKS Senato narių skaičių.
 16. Nustato LBKS Revizijos komisijos narių skaičių ir renka revizijos komisijos narius ketverių metų laikotarpiui.
 17. Nustato LBKS Garbės teismo narių skaičių.
 18. Tvirtina naujų narių priėmimą.
 19. Nustato ir tvirtina stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką.
 20. LBKS Seimą šaukia LBKS Senatas.
 21. Apie šaukiamą LBKS Seimą turi būti viešai paskelbta LBKS internetiniame tinklapyje www.lbks.lt. ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki Seimo dienos. Pranešime (kvietime) turi būti nurodyta: LBKS Seimo data ir vieta, darbotvarkė ir jos klausimų sprendimo projektai.LBKS nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės gali pateikti LBKS Senatui likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.
 22. Balsavimas LBKS Seime yra atviras. Slaptai balsuojama jei to pageidauja ne mažiau kaip ½ Seime dalyvaujančių narių balsų.
 23. Jei Seime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Seimo suvažiavimas ir jis turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Seimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek narių dalyvauja. Šaukiant pakartotinį Seimą, nariai informuojami LBKS internetiniame tinklapyje ne vėliau 10 kalendorinių dienų iki pakartotinio Seimo suvažiavimo.

VII. LBKS SENATAS

 1. LBKS senato darbotvarkę sudaro, organizuoja darbą ir posėdžiams vadovauja Senato maršalka. Senato posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį.
 2. Senato darbotvarkę sudaro Maršalka, suderinęs su LBKS vadu.
 3. Senato susirinkimai protokoluojami, protokolą pasirašo Senato maršalka, protokolai saugomi pas LBKS kanclerį.
 4. Senato nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos LBKS juridinio asmens pasiūlytas narys.
 5. Senato narys, pažeidęs LBKS priesaiką ar diskredituojantis LBKS veiklą, suspenduojamas Senato balsų dauguma ir atšaukiamas Seimo.
 6. Senatas yra kolegialus valdymo organas, veikiantis tarp Seimų, kuris renkamas Seime ketveriems metams.
 7. Senato sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams Senato narių. Jie yra privalomi visiems LBKS nariams, valdymo ir priežiūros organams.
 8. Senato narių skaičius/kvotos nustatomos proporcingai pagal narį – juridinį asmenį sudarančių fizinių asmenų skaičių.
 9. Senatas renka, o esant reikalui atšaukia:
 10. Senato maršalką;
 11. Kanclerį (Vado teikimu), kuris vadovauja kanceliarijos darbui ir ūkinei – finansinei veiklai;
 12. Vado pavaduotojus (Vado teikimu);
 13. Vyriausiąjį vėliavininką, kuris rūpinasi LBKS atributika (Vado teikimu);
 14. Iždininką ir Vyriausiąjį raštvedį (Kanclerio teikimu);
 15. Vyriausiąjį archyvarą (Kanclerio teikimu).
 16. Senatas tvirtina:
 17. LBKS valdymo ir priežiūros organų darbo reglamentus;
 18. Kasmetines LBKS finansines – ūkines ataskaitas.
 19. Senato sprendimu LBKS gali steigti/jungti kitus juridinius asmenis, jungtis į tarptautines kilmingųjų asmenų asociacijas, kurių veiklos tikslai neprieštarauja LBKS tikslams.
 20. Senatas svarsto ir priima sprendimą dėl narių pašalinimo iš LBKS.
 21. Senatas dirba pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.
 22. Senatas sprendžia visus klausimus dėl LBKS veiklos, išskyrus tuos, kurie priskirti Seimo ir Vado kompetencijai.
 23. Senatas priima sprendimus dėl bet kokių sandorių, kuriais įgyjamas ar perleidžiamas turtas ir neturtinės teisės ir prisiimamos prievolės Senato nustatyta tvarka.
 24. Senatas priima sprendimus dėl LBKS buveinės adreso pakeitimo.

VIII. LBKS VADAS, ĮGALIOJIMAI IR RINKIMŲ TVARKA

 1. LBKS vadas yra vienasmenis valdymo organas, kuris vadovauja LBKS veiklai.
 2. LBKS vadu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, LBKS nario pasiūlytas, asmuo.
 3. LBKS vadą renka Seimas, slaptu balsavimu, ketverių metų laikotarpiui.
 4. Tas pats asmuo Vadu gali būti renkamas ne ilgesniam kaip dviejų kadencijų laikotarpiui paeiliui.
 5. Iškelti kandidatais į LBKS vadus įrašomi į rinkimų biuletenius.
 6. LBKS vadas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė LBKS seimo narių, dalyvavusių Seime.
 7. Nei vienam kandidatui į LBKS vadus nesurinkus daugiau kaip pusės Seime dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriam teikiami du kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinio balsavimo metu surinko daugiau balsų.
 8. Jeigu LBKS vadas atsistatydina ar dėl kitų priežasčių negali eiti savo pareigų, jo pareigas eina Senato paskirtas Vado pavaduotojas, o artimiausiame LBKS seimo suvažiavime renkamas naujas LBKS vadas.
 9. Blogai atliekantis savo pareigas arba šiurkščiai pažeidęs LBKS darbo reglamentą, šiuos įstatus, LBKS vadas ir/ar Vado pavaduotojas suspenduojamas LBKS senato (balsų dauguma) ir atšaukiamas iš pareigų nesibaigus kadencijai LBKS seimo narių sprendimu paprasta balsų dauguma.
 10. LBKS vadas vadovauja LBKS, atstovauja LBKS ir jos narių interesus teismuose, valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
 11. LBKS vadas teikia LBKS senatui tvirtinti arba, esant reikalui, atšaukti iš užimamų pareigų: Vado pavaduotojus, Kanclerį ir Vyriausiąjį vėliavininką.
 12. LBKS vadas sudaro/pasirašo bendradarbiavimo ir/ar kitas sutartis su juridiniais asmenimis, kitomis institucijomis ir žinybomis LBKS senato nustatyta tvarka.
 13. LBKS vadas atlieka visas funkcijas ir pareigas bei prisiima atsakomybes pagal LR Asociacijų įstatymą ir Civilinį kodeksą.

X. LBKS REVIZIJOS KOMISIJA

 1. Revizijos komisija yra lėšų ir finansinės veiklos kontrolę vykdantis organas. Komisiją sudaro trys asmenys, renkami keturių metų kadencijai.
 2. Revizijos komisijos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, bei kompetentingas einamoms pareigoms, LBKS juridinio asmens pasiūlytas narys.
 3. Revizijos komisija atskaitinga Seimui.
 4. Revizijos komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Revizijos komisijos nariai.
 5. Revizijos komisija dirba pagal LBKS senato patvirtintą darbo reglamentą.

XI. LBKS GARBĖS TEISMAS

 1. Garbės teismo narių skaičių nustato ir narius renka bei atleidžia LBKS seimas.
 2. Garbės teismo nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos LBKS juridinio asmens pasiūlytas narys.
 3. Garbės teismas vertina, kaip LBKS nariai laikosi LBKS įstatų ir priesaikos.
 4. Garbės teismo išvadų arba rekomendacijų pagrindu, Senatas ar Seimas priima sprendimus dėl narių suspendavimo ar pašalinimo iš LBKS.
 5. Garbės teismui vadovauja pirmininkas, kurį iš savo tarpo keturiems metams, bet ne ilgiau kaip dviems kadencijoms iš eilės, išsirenka Garbės teismo nariai.
 6. Garbės teismas vadovaujasi reglamentu, kurį tvirtina LBKS senatas.

XII. LBKS TURTAS, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. LBKS turtą ir lėšas sudaro:
 2. Narių stojamieji, metiniai ir tiksliniai nario mokesčiai;
 3. Fizinių ir juridinių asmenų bei fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ar turtas;
 4. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
 5. Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai;
 6. Turtas ir pajamos iš įstatuose numatytos veiklos;
 7. Kitos teisėtai gautos lėšos.
 8. LBKS jai perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo, teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. LBKS turto ir lėšų naudojimo kontrolę vykdo Revizijos komisija.
 10. LBKS veiklos kontrolę vykdo Seimas, kuris tvirtina LBKS veiklos ataskaitą.
 11. Tarp Seimų veiklos kontrolę vykdo Senatas.

XIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Dokumentų ir kitos informacijos nariams pateikimo tvarką nustato Senatas.
 2. LBKS dokumentai, skelbimai ir kita informacija, su kuria reikia supažindinti narius ar kitus suinteresuotus asmenis, teikiami interneto svetainėje adresu www.lbks.lt.
 3. Įstatymuose numatyti asociacijos vieši pranešimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos žinios“.
 4. Informacija apie LBKS veiklą skelbiama Senato nustatyta tvarka.
 5. Apie LBKS pabaigą (reorganizavimą, likvidavimą) ar pertvarkymą skelbiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIV. LBKS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. LBKS įstatai gali būti keičiami Seimo sprendimu, kai atsiranda šios sąlygos:
 2. Keičiasi ar papildomi LBKS veiklos tikslai;
 3. Keičiamas LBKS pavadinimas;
 4. Atsiranda naujas LBKS valdymo organas, narių skaičius arba keičiasi jo pavadinimas;
 5. Pasikeičia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kuriame numatyta sąlyga pakeisti pagal asociacijų įstatymą iki įstatymo įsigaliojimo įsteigtų juridinių asmenų įstatus;
 6. Kai įstatuose įrašytos normos akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams;
 7. Atsiranda kitos sąlygos.
 8. Priimti ar keisti LBKS įstatus galima tik LBKS seimo sprendimu, balsuojant, jeigu tam pritariama dviem trečdaliais balsų.
 9. Pakeisti LBKS įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

XV. LBKS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA.

 1. LBKS buveinė keičiama Senato sprendimu.

XVI. LBKS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA.

 1. Sprendimą steigti LBKS filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina LBKS seimas, vadovaudamasis teisės aktais. LBKS filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia LBKS seimas.

XVII. LBKS VEIKLOS PABAIGA AR PERTVARKYMAS

 1. LBKS pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
 2. LBKS pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama LBKS seimo sprendimu, kuris yra priimamas keturių penktadalių balsų dauguma.
 3. LBKS seimas nutaręs nutraukti LBKS veiklą, paskiria likvidatorių.

Seimo paskirtas likvidatorius sprendžia visus klausimus, susijusius su LBKS turto likvidavimu.

Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos įstatai priimti ir pasirašyti LBKS steigiamajame seime 2019 metų gegužės 31 dieną.


Įgaliotas asmuo:
Perlis Vaisieta (parašas)

Įstatų originalas

Abipusiai naudinga:

Socialiniai tinklai

© Visos teisės saugomos. 2019-2021 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com