kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

LBKS Vado rinkiminė kalba
Gerbiamos bajorės, garbūs bajorai,

Su kokiomis viltimis, su kokia patirtimi įpusėjome 2017-uosius?


     Ar labiau vieningi ir brandūs, ar užsigrūdinę nuo vidinių ir išorės skersvėjų, o gal pasiklydę tarp ieškojimų ir praradimų, gal abejingi ar kažkuo nusivylę – nes gyvenimas juk savaime eina į priekį arba „pro šalį“ ir be kiekvieno iš mūsų pastangų?..   Ar esame tvirti savo protėvių šaknų stiprybe, ar jas tvirtai jaučiame po savo kojomis, ar dar gyva Vydūno ir Čiurlionio, Jono Basanavičiaus ir Maironio nevaldoma begalinio romantizmo ir vilties dvasia mumyse?..
     Ar dar gyva bajorystės dvasia Lietuvos Bajorų Karališkoje Sąjungoje?
Kaip visada - daug klausimų. Matyt tik užduodami juos, galime tikėtis atrasti savo gyvastyje išliekamosios vertės ir prasmės. Lygiai, kaip hamletiškas klausimas „būti ar nebūti?“ verčia smarkiau plakti širdį. Netausokime jos ritmo!
     Artėja skambiais varpo dūžiais Valstybės nepriklausomybės šimtmetis! Ar visi to nuoširdžiai laukiame? Ar visa savo širdimi tikime savo jausmų tikrumu? Ar esame tikrai nepriklausomi nuo to, ką „kaimynas pasakė“? Ar visi esame įdėję bent po kruopelytę vario į Laisvės varpo lydymo aukštakrosnę? O gal dar vis dvejojame, gal nesiryžtame? O gal neverta, gal yra kitų – labiau žemiškų prioritetų, gal tiesiog „neapsimoka“, nes „varpininkais“ būti šiais laikais juk nemadinga?.. O gal net Lietuvos bajoru esant kartais prisipažinti gėda?..
     Taip, išgyvename ne pačias smagiausias dienas dėl LBKS teisinės padėties – dėl visiems žinomų priežasčių. Neretai vyksta trintis pačių mūsų viduje dėl svarstymų: gal metas reorganizuotis, keisti pavadinimą ar savo “kailį”. Tačiau ar tai padės? Ar ne verčiau garbingai ir oriai pasitikti išlikimo kirčius ir juos išgyventi? Vyksta karštos diskusijos, retsykiais - užkulisiniai “žaidimai”: gal integruotis su “labiau kilmingais”, gal “paieškoti laimės”, atsiskiriant ir gyvenant tik “savo kiemo” reikalais?.. Klausykime savo širdies!
     Mano giliu įsitikinimu Bajoras – tai pirmiausia gyvenimo būdas! Ir nesvarbu, kieno kokie titulai ir herbai, kokios prabos žvanga riterių pentinai ar kiek plunksnų ant spindinčios karūnos! Kilmė – juk tiktai antspaudas pase, o bajorystė – mūsų pačių nugyventas gyvenimas, mūsų navigatorius ateities kartoms, kelrodė žvaigždė, kur mūsų vaikų vaikai turės eiti ir ką ras, kai nebeliks mūsų…


Gerbiami bajorai,
     Būtent dėl tų daugybės neatsakytų klausimų aš sakauTaip“ ir sutinku nešti LBKS vėliavą, prisiimdamas visą Tiesos, Garbės ir Orumo prievolę drauge su Jumis atlikti tai, kas būtina, kad išsaugotume savo ainiams prieš 600 metų Žalgirio laukuose krauju užantspauduotą  ir 1994-aisiais romantiškų bajorų plieno kardu bei Bajoro priesaika iš naujo prikeltą misiją – puoselėti LDK istorinį ir kultūrinį bajorijos paveldą.
Mūsų sąjungą matau pirmiausia kaip gyvą, augančią ir nuolat tobulėjančią organizaciją.
     Istorikas prof. Z. Kiaupa yra minėjęs – LDK laikais bajorija sudarė iki 4-5 proc. visų valstybės gyventojų. Šiandien LBKS savo gretose turi 4205 narius iš 604 giminių – tai tesudaro vos 0,15 proc. visų Lietuvos gyventojų. Turėtume būti „Raudonojoje knygoje“ – ant išnykimo ribos. Apie ką plaka mūsų širdis?.. Ar tikrai atlaikysime?
     Tam, kad neišnyktume, kaip kadaise jotvingiai ar prūsai, turime būti kaip niekad vieningi, kaip niekad besiremiantys į tvirtus savo šventovės pamatus, kuri turi vienintelį vardą – Lietuva.

Galite paklausti: o ką esu nuveikęs kaip LBKS Vado pavaduotojas kultūrai nuo 2014 m. ir l.e.p. LBKS Vadas nuo 2017 m.? Atsakyčiau – 12 pagrindinių punktų:
1. Užmegzti kontaktai su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir pristatyta LBKS veikla I-ajame “Pasaulio lietuvio” žurnalo puslapyje  (parengtas straipsnis apie LBKS “Visų mūsų kraujas yra raudonas, visų mūsų kraujas – Lietuva!“, šiai dienai šio straipsnio peržiūrų – apie 2500) ;
2. Inicijuotas ir organizuotas LBKS vėliavų paradas, dalyvaujant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ių metų šventėje Vilniuje;
3. Inicijuota Durbės paminklo parama ir LBKS atstovavimas Telšiuose – paminklo atidengimo iškilmėse;
4. LBKS atstovavimas Salaspilio mūšio paminklo atidengime Biržuose;
5. Parengta LBKS atstovavimo Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio jubiliejuje programa- pristatyta LBKS veikla LR Seime, LR Vyriausybėje, KAM, parengtas projektas LR Kultūros tarybai ir Br. Lubio paramos fondui dėl knygos apie signatarus-bajorus išleidimo (LR Seime pritarta dėl LBKS iniciatyvų įtraukimo į oficialią Lietuvos šimtmečio renginių programą).
6. Sutarta su Lietuvos Valdovų rūmais dėl prof. K. Bogdano Vytauto Didžiojo biusto bronzinės skulptūros dovanojimo, surasti rėmėjai, kurie finansavo visą skulptūros gamybos procesą – pervesta 3000 Eur privačių lėšų į VKBS sąskaitą, Skulptūra bus pagaminta iki 2017.07.01
7. Suburta 6 istorikų komanda, kurie jau rašo knygą “Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai”, pareikšta iniciatyva dėl 48 giminių herbų bajorų paramos knygos išleidimui (šiai dienai jau yra priimta registracija iš >30 bajorų giminių herbų atstovų), sutarta su “Versus Aureus” leidykla dėl pusės šios knygos leidybos tiražo paramos (leidyklos finansuojama suma sudarys apie 6000 Eur);
8. Vykdoma lobistinė veikla: pristatyta LBKS veikla, ieškant rėmėjų LR Seimo nariams, signatarams, apie 20 stambaus verslo kompanijų ir privačių verslininkų;
9. Pravesti bendri LBKS, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino renginiai “Mano Lietuva” Vilniuje, Panevėžyje, LRS – per Vasario 16-osios minėjimą;
10. Reprezentuota LBKS veikla žiniasklaidoje (TV ir spaudoje), visuomeninėse organizacijose (Lietuvos rašytojų sąjungoje - “Varpų” žurnalo renginiuose);
11. Surengta bendrųjų kompetencijų ir bendravimo psichologijos praktinė sesija jauniesiems Kauno krašto bajorams;
12. Inicijuota ir pravesta istorinė pamoka apie LBKS veiklą ir viktorina apie Žalgirio mūšį Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, istorinė viktorina bajorams ir bajoraičiams Palevėnės dvare.

 Jeigu paklaustumėte, kokią LBKS organizaciją matau? Pristatyčiau tokį savo įsivaizduojamą veiklos modelį:
     Nors LBKS Statutas skelbia, kad Vadas yra “vienasmenis valdymo organas”, sutinku, kad yra būtinas stiprus, nebijantis atsakomybės lyderis, tačiau neįsivaizduoju sėkmingai veikiančios organizacijos, jeigu visa valdymo veikla kryptų į “konstitucinę monarchiją” ar “autokratinę demokratiją”... Manau, jau esame “atsikandę”, kai nekvalifikuoti ir nesuderinti su ekspertais Vado sprendimai sukūrė problemų ne tik pačiam Vadui, bet ir visai organizacijai.
     Efektyvi organizacijos vadyba yra galima tik tada, kai yra maksimaliai įsitraukę jos nariai ir tinkamai paskirstytos atsakomybės, teisinga darbų priežiūra ir vykdymo kontrolė.
     Šiam tikslui pasiekti šalia LBKS Seimo, Senato, Kraštų Seimelių ir Tarybų veiklos mano manymu turėtų būti veikiančios 7 strateginės darbo grupės, suformuotos iš visų 7 kraštų bajorų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Žemaičių ir Tauragės), siekiant spręsti konkrečius – mums visiems svarbius uždavinius. Apie tai jau esame kalbėjęs LBKS Vadovybės posėdžiuose ir iš esmės tam yra pritarta.
Numatomos (rekomenduojamos) šios darbo grupės:

  1. Kultūros ir švietimo darbo grupė

Pagrindinis tikslas: LBKS reprezentacinio įvaizdžio kūrimas, edukacija, išliekamojo kultūrinio – istorinio paveldo puoselėjimas

  1. Užsienio reikalų darbo grupė

Pagrindinis tikslas: Užsienyje gyvenančių bajorų įtraukimas ir bendros veiklos su LBKS organizavimas

  1. Vidaus reikalų darbo grupė (atstovaujama LBKS Vadovybės)

Pagrindinis tikslas: LBKS kraštų strateginės partnerystės ir bendradarbiavimo užtikrinimas, strateginio bendradarbiavimo su Lietuvos valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis inicijavimas, mecenatų paieška ir verslo paramos pritraukimas

  1. Patriotinio ugdymo ir jaunimo reikalų darbo grupė

Pagrindinis tikslas: LBKS jaunimo įtraukimas į bendrą veiklą, darbas su Lietuvos visuomeninėmis jaunimo organizacijomis

  1. Revizijos ir audito komisija

Pagrindinis tikslas: LBKS finansinės veiklos kontrolė ir priežiūra

  1. Legitimacijų taryba

Pagrindinis tikslas: LBKS naujų narių priėmimo reglamento vykdymas, priežiūra ir kontrolė; Istoriniai genealogijos tyrimai

  1. Bajorų garbės ir teisės reikalų komisija

Pagrindinis tikslas: Bajorų etikos ir vertybių formavimas, LBKS teisinis atstovavimas LR teismuose, ginant LBKS interesą

Neįsivaizduoju sėkmingos LBKS veiklos be visų mūsų narių aktyvaus įsitraukimo. Neįsivaizduoju LBKS organizacijos perspektyvos be 3 pagrindinių moralinių tarpusavio bendravimo vertybių:
-Privalome nuolat ugdyti besąlyginę pagarbą ir toleranciją kito nuomonei (mes galime nesutikti, ginčytis, protestuoti, bet yra būtina tolerancija ir pagarba kitaip mąstančiam žmogui!);
-Turime suvokti, koks yra svarbus žmoniškumas ir emocinis vienas kito palaikymas (ne tik naujametiniuose renginiuose, pažintinėse kelionėse ar proginiuose susitikimuose, bet ir tada, kai išties kažkam yra sunku, tiesiog reikia užuojautos ar pagalbos);
-Galiausiai - atvirumas ir nuoširdumas. (Turėtume liautis „traukti viens kitą per dantį“, ieškoti priešų ar klastos, vengti užkulisinio šnaresio ir intrigų, galiausiai nuoširdžiai pradėti džiaugtis vienas kito sėkme ar puikia idėja!)

Juk tik nuo mūsų pačių požiūrio priklauso, kokiomis akimis mes norime matyti ir realiai matome supantį pasaulį!
Aš tikiu, kad galime formuoti ir vystyti Bajorų Sąjungą darnesnę, modernesnę, gyvą, nesavanaudę, visuomenišką, socialiai ir politiškai atsakingą. Bajoro misija mums nėra kažkieno „nuleista“ prievolė – tai mūsų visų laisvė ir pareiga, kurią su džiaugsmu ir azartu galime ir privalome nešti tarsi išdidžiai besiplaikstančią vėliavą ateities kartoms! Ir nesustoti. Net jeigu kartais rankos nusvyra - vien iš pagarbos tiems, kurių jau nebėra…

Žinau, kalbu emocionaliai. Gal ne visus “taškus” savo kalboje “sudėjau ant i”, tačiau baigdamas, noriu pacituoti garsųjį amerikiečių planavimo ir apskaitos pradidinką Henry Gantt’ą – kadaise jis yra pasakęs:
Jei individui yra suteikta galimybė rinktis, jis elgsis pirmiausia vedamas gilių kultūros pagrindų, o ne pagal kieno nors sukurtą sistemą...
Taigi Bajorų Sąjungą, kokią mes kuriame ir turėsime ateityje, pirmiausia aš regiu kaip gyvą ir gilias vertybių šaknis turintį organizmą, vieną ir nedalomą kūną.

Tad priimdami šios dienos sprendimą, klausykime savo ir viens kito širdies!
Lai jų dūžiai kiekvienam nepaliaujant  kartoja:
Aš čia!
Mes čia!
Mes – Lietuva!

 

Perlis Vaisieta
l.e.p. LBKS Vadas

Kaunas, 2014 07 06, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

Juozas KAMENECKAS

Mano brangūs Lietuvos bajorai, garbūs svečiai,
Džiugi diena. Simboliška, kad šiandien, pačioje Lietuvos širdyje, minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno katedroje įvyko naujai išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado inauguracijos iškilmės. Lietuvos bajorų Karališkosios Sąjungos Seimo valia šios dienos paskelbta priesaika man – milžiniška atsakomybė ir įsipareigojimas prieš Jus visus ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas suvokiame, jog jokios priesaikos ir skambūs žodžiai nebus prasmingi, jeigu to nelydės kilnūs ir teisingi darbai.
„Mes, Lietuva“, „Mes, Lietuvos tauta“ – tokiais žodžiais XVI a. rašytiniuose šaltiniuose save įprasmindavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai.
O mes kas –bajorų palikuonys?..

Jono Ragausko inauguracinė kalba, 2010 m.

Karaliau,
minime Tavo karūnavimo dieną, ją mini visa Tavoji Lietuva. Tuomet, kai Tau buvo uždėta karaliaus karūna, kurią popiežiaus paliepimu atnešė Kulmo vyskupas Henrikas ir Tu Lietuvą atvedei į krikščionišką Europą, Tau buvo labai sunku. Sunku, nes šalis dar tik budo ir Tavo siekis ją matyti lygią tarp lygių tuometinėje geopolitinėje erdvėje dužo į tarpusavio nesantarvę, išdavystes, nebuvo patirties, kaip perduoti karališkąją valdžią. Tačiau Tu matei ir didžiąją Durbės pergalę, kurios šlovė neblėsta jau 750 metų. Tiesa, tai buvo Lietuvos Karalystės, ką tik užgimusios, bet taip ir nepritapusios prie senosios Europos politinio gyvenimo, skausmingos mirties pradžia.

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 264 svečiai (-ių) ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Kauno apskrities bajorų draugija
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
A. Mickevičiaus g. 19-420, Kaunas, LT-44310   Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 683 90747
Įm. kodas:  193412561
LT70 7044 060003372983
  Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click